17η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Κοινοποίηση

Σας προσκαλούμε στην 17ηTAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα  Συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν.Τσιαμπούλα  (κτίριο ΚΑΠΗ  3ος όροφος) στις Είκοσι μία  (21) του μηνός Σεπτεμβρίου  2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα  18.00μμ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 για  συζήτηση και λήψη απόφασης  στα παρακάτω θέματα:

 

1.    Έγκριση πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων (Εισηγητής ο Πρόεδρος κ.Λάππας Κλεομένης)

2.    Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απασχόλησης  για το ΚΑΠΗ Δήμου Καρπενησίου (εισηγήτρια η Γ.Γ. κ.Χορμόβα Γιαννούλα)

3.    Έγκριση της αρίθμ. 61/2017 απόφασης της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ (Στοχοθεσία οικ. έτους 2018) – εισηγήτρια η πρόεδρος της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ κ.Ζαλοκώστα Σοφία  (θέμα από αναβολή)

4.    Έγκριση της αριθμ. 38/2018 απόφασης της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ (Έγκριση Ισολογισμού-Απολογισμού-Αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2017– εισηγήτρια η πρόεδρος της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ κ.Ζαλοκώστα Σοφία (θέμα από αναβολή)

5.    Έγκριση της αριθμ. 39/2018 απόφασης της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ (3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ οικ. έτους 2018) – εισηγήτρια η πρόεδρος της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ κ.Ζαλοκώστα Σοφία (θέμα από αναβολή)

6.    Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην Οικονομική Επιτροπή (εισηγήτρια η Γ.Γ. κ.Χορμόβα Γιαννούλα)

7.    Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου (εισηγήτρια η Γ.Γ. κ.Χορμόβα Γιαννούλα)

8.    Καθορισμός ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων μηνιαίως για τη χρήση κινητού τηλεφώνου από προϊστάμενο Δήμου Καρπενησίου(εισηγήτρια η Γ.Γ. κ.Χορμόβα Γιαννούλα)

9.    Αποδοχή Ένταξης  Πράξης του Δήμου Καρπενησίου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού», συνολικού προϋπολογισμού 279.620,00 € (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας Δημήτριος)

10.Αναμόρφωση προϋπολογισμού- Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)

11.  Υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», στο πλαίσιο της πρόσκλησης Ι, με τίτλο «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη εξασφάλιση» (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας Δημήτριος)

12.  Προγραμματική σύμβαση για το αποφρακτικό μηχάνημα MERCEDESBENZ 1426 LSμεταξύ Δήμου Αγράφων και Δήμου Καρπενησίου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας Δημήτριος)

13.  Ανανέωση της προγραμματικής  σύμβαση μεταξύ του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Καρπενησίου (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Γκαρίλα Γεωργία)

14.  Συνδιοργάνωση του Επιστημονικού Συνεδρίου: «Διοίκηση & Οργάνωση των ΟΤΑ μετά τον ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ», που διοργανώνεται από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, τον Δήμο Καρπενησίου και την Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ‘Κλεισθένης’ (εισηγήτρια η Γ.Γ. κ.Χορμόβα Γιαννούλα)

15.  Συνδιοργάνωση γιορτής τσίπουρου στην Τ.Κ. Δομνίστας (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Γκαρίλα Γεωργία)

16.  Καθορισμός αριθμού αδειών και θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου ετών 2018-2019 (Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) – εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κουτρομάνος Ταξιάρχης

17.  Επί αιτήματος Ε.Ε.Ε.ΕΚ Καρπενησίου  για την λειτουργία τμήματος  μαθητείας σε φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σχολ. έτος 2018-2019 (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος  κ.Γκαρίλα Γεωργία)

18.  Παραχώρηση χώρων της Μαθητικής Εστίας στο ΔΙΕ.Καρπενησίου  (2018-2020) (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Γκαρίλα Γεωργία)

19.  Τεκμηρίωση για την αδυναμία καθαρισμού του οδικού δικτύου εξαιτίας δυσμενών καιρικών συνθηκών κατά την χειμερινή περίοδο  με ίδια μέσα και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης της υπηρεσίας: «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση καιρικών συνθηκών 2018-2019» (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας Δημήτριος)

20.  Τεκμηρίωση της αδυναμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας «Κλάδεμα επικίνδυνων δένδρων» με ιδία μέσα (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας Δημήτριος)

21.  Τεκμηρίωση  της αδυναμίας εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση κι επισκευή υποσταθμών ΔΕΗ στο Κολυμβητήριο και το Αθλητικό κέντρο Καρπενησίου» προϋπολογισμού 8.000,00 € με το Φ.Π.Α. από το προσωπικό του Δήμου που αφορά την ειδικότητα ηλεκτρολόγου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας Δημήτριος)

22.  Τεκμηρίωση  για την αδυναμία του προσωπικού του Δήμου που αφορά την ειδικότητα υδραυλικού για την συντήρηση των δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης:

1.«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ»

2. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ»

3.«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΦΟΥΡΝΑΣ»

4.«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΠΡΟΥΣΟΥ» (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας Δημήτριος)

23.  Έγκριση και παραλαβή μελέτης με τίτλο: «Επείγουσα Στατική μελέτη αποκατάσταση βατότητας του οδικού τμήματος Μοναστηράκι – Παπαρούσι Δήμου Καρπενησίου» (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας Δημήτριος)

24.  Εκμίσθωση τμήματος δημοτικού οικοπέδου στην οδό Νικ. Τσιαμπούλα, στην Δημοτική Κοινότητα Καρπενησίου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κουτρομάνος Ταξιάρχης)

25.  Παραχώρηση, κατά χρήση, χώρων αθλητικών εγκαταστάσεων σε τοπικούς  συλλόγους για την αγωνιστική περίοδο 2018-2019 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κουτρομάνος Ταξιάρχης)

26.Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)

27.  Κατάπτωση εγγυητικών επιστολών υπέρ Δήμου Καρπενησίου (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)

28.  Εκποίηση άχρηστων μεταλλικών αντικειμένων (πάνελ) – (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)

29.  Καταβολή  αχρεωστήτως εισπραχθέντων (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)

30.  Επιστροφή αχρεωστήτως ληφθέντος προνοιακoύ επιδόματος (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)

31.  Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)

32.  Διαγραφή οφειλών λόγω λανθασμένων στοιχείων (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)

33.  Παραχώρηση δικαιώματος για σύσταση μονού οικογενειακού τάφου  στην ΤΚ Μικρού Χωριού στην πρεσβυτέρα Αζακά Παρασκευή (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)

34.  Παραχώρηση δικαιωμάτων διαρκούς χρήσης οστεοθυρίδων στην Τ.Κ.  Μεγάλου Χωριού (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)

35.  Παραχώρηση δικαιώματος για σύσταση μονού οικογενειακού τάφου στην Τ.Κ. Παπαρουσίου στην κ.Μπαλάση Φωτούλα (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)

36.  Οικονομική ενίσχυση δημότη (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Γκαρίλα Γεωργία)

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας Δημήτριος)

37.  Εξέταση της από 1-8-2018 (επίδοση 2-8-2018) ένστασης της «ΑΛΣΤΕ Ε.Π.Ε.», αναδόχου του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ»   κατά της με αρ. πρωτ. 10624/25-7-18 ειδικής διαταγής

38.  Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ  ΚΤΕΛ», αναδόχου: Α. Μητρογιάννης & ΣΙΑ Ε.Ε.

39.  Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διάνοιξη δρόμου εντός ΤΚ Ασπροπύργου ΔΕ Προυσού»,  αναδόχου: Φέγγου Αθανασίου

40.  Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» στον Δήμο Καρπενησίου, αναδόχου Κ/ΞΙΑ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

41.  Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗΝ ΤΚ ΣΕΛΛΩΝ»  στον Δήμο Καρπενησίου αναδόχου ΔΡΟΣΟΣ Τ. – ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Δ.Ε.Ε.

42.  Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» στον Δήμο Καρπενησίου αναδόχου ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ Α. – ΤΖΟΓΑΝΗΣ Δ. Ο.Ε. δ.τ. ΕΓΕΚΑ Ο.Ε.

43.  Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του  έργου: «Ανάδειξη αισθητικής αναβάθμισης εμπορικού κέντρου Καρπενησίου»,  αναδόχου: ΑΛΣΤΕ ΕΠΕ

44.  Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου:  «Εσωτερική οδοποιία ΔΕ Καρπενησίου» στο Δήμο Καρπενησίου, αναδόχου Φούκα Βαλεντίνης – ΕΔΕ

45.  Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο «Έρευνα για την ασφαλή ανάπτυξη της Τ.Κ. Κορυσχάδων Δήμου Καρπενησίου» του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ)

46.  Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «Διευθέτηση ομβρίων και Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Άμπλιανης» στο Δήμο Καρπενησίου

47.  Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αναπλάσεις και Εσωτερικές οδοποιίες Τ.Κ. της ΔΕ Φουρνάς» στο Δήμο Καρπενησίου

48.  Σύσταση επιτροπής για την οριστική παραλαβή  του έργου «Διευθέτηση ομβρίων στην Τ.Κ. Ασπροπύργου Δ.Ε. Προυσού»

49.  Σύσταση επιτροπής για την οριστική παραλαβή  του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στην ΤΚ Βελωτών ΔΕ Προυσού»

 

    Ο  Πρόεδρος Δ.Σ

                                                                                    

 

   Κλεομένης Λάππας

Κοινοποίηση

Facebook
Twitter
LinkedIn

Τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας καταρρέουν καθώς οι απαιτήσεις AI εκτινάσσονται στα ύψη

πηγή:zougla.gr H τεχνητή νοημοσύνη απαιτεί την εντατική λειτουργεία του υπολογιστής και αυτό δημιουργεί προβλήματα… «Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα με τη generative τεχνητή νοημοσύνη», λέει η

Read More »

📀 ZAF – «TRUE LOVE STORΥ part 1»

Ο ZAF, ο πολυτάλαντος και hot newcomer που έχει κερδίσει τις εντυπώσεις από το πρώτο κιόλας hit του, το «Πες», επανέρχεται δυναμικά και παρουσιάζει το

Read More »

Οι Παραγωγοί

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ