1η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Κοινοποίηση

   

   Σας προσκαλούμε στην 1η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα  Συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν.Τσιαμπούλα  (κτίριο ΚΑΠΗ  3ος όροφος) στις είκοσι επτά (27) του μηνός Ιανουαρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα  17.00μμ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης (ώρα 16:45)  θα γίνει η κοπή της πρωτοχρονιάτικης  πίτας

 

1.    Έκτακτη χρηματοδότηση Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων στις κτηριακές εγκαταστάσεις των σχολείωνισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Λάππας Κλεομένης)

2.    Αναμόρφωση προϋπολογισμού (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)

3.    Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση έκτακτων και εποχικών αναγκών (εισηγήτρια η Γ.Γ. κ.Χορμόβα Γιαννούλα)

4.    Πρόσληψη προσωπικού έως πέντε (5) ημερομίσθια (εισηγήτρια η Γ.Γ. κ.Χορμόβα Γιαννούλα)

5.    Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας Μαθητικής Εστίας (εισηγήτρια η Γ.Γ. κ.Χορμόβα Γιαννούλα)

6.    Ένταξη στο Τεχνικό Πρόγραμμα 2017 και εγγραφή στον προϋπολογισμό έτους 2017 του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κουτρομάνος Ταξιάρχης)

7.    Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης: «ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» -Εγγραφή πίστωσης στον προϋπολογισμό 2017- Έγκριση πρόσληψης προσωπικού (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κουτρομάνος Ταξιάρχης)

8.    Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης: «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» -Εγγραφή πίστωσης στον προϋπολογισμό 2017- Έγκριση πρόσληψης προσωπικού (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κουτρομάνος Ταξιάρχης)

9.    Χαρακτηρισμός δεικτικών αριθμών (Πάγια προκαταβολή – Εντάλματα Προπληρωμής) (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)

10.  Προσδιορισμός ανωτάτου ορίου δαπάνης που αφορά τα έξοδα κηδείας αιρετών (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)

11.  Ανανέωση και έγκριση νέων συνδρομών εφημερίδων- περιοδικών –προγραμμάτων έτους 2017 (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)

12.  Επιστροφή παραβόλου (αφορά την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών) (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)

13.  Επαναψήφιση πιστώσεων (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)

14.  Δωρεάν καυσόξυλα και πετρέλαιο θέρμανσης σε άπορους δημότες   ισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κλεομένης Λάππας)

15.  Αντικατάσταση μελών Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρπενησίου ισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κλεομένης Λάππας)

16.  Κατανομή Α’ δόσης 2017 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων και κάλυψη δαπάνης υλοποίησης θεσμού σχολικού τροχονόμου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2017 ισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κλεομένης Λάππας)

17.  Σύσταση τριμελούς επιτροπής για την κατάρτιση του Μητρώου Αρρένων (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Ντέκας Χρήστος)

18.  Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Ντέκας Χρήστος)

19.  Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσού  20,03€ στην κ.  Παντρά  Αναστασία (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Ντέκας Χρήστος)

20.  Επί αιτήσεων δημοτών για παράταση ταφής στο Μεγάλο Χωριό ισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Ντέκας Χρήστος)

21.  Παραχώρηση δικαιώματος για σύσταση διπλού οικογενειακού τάφου  στην .κ. Σιακαβέλλα Παναγιώτα του Ευαγγέλου στο κοιμητήριο της Τ.Κ. Δομνίστας ισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Ντέκας Χρήστος)

22.  Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων μέχρι του ποσού των 5.869,40€ πλέον ΦΠΑ (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία).

23.  Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής οχημάτων (άρθρο 221 παρ. 11β του Ν.4412/2016) (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)        

24.  Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών (άρθρο 221 παρ. 11β του Ν.4412/2016) (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)

25.  Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής  υπηρεσιών (άρθρο 221 παρ. 11δ του Ν.4412/2016) (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)

26.  Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης – αξιολόγησης ενστάσεων & προσφυγών για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών για το έτος 2017 βάσει του Ν. 4412/2016

27.  Συγκρότηση επιτροπής  διενέργειας δημοπρασιών  για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων κινητών  και ακινήτων (Π.Δ 270/1981) (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)

 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κουτρομάνος Ταξιάρχης)

28.  Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Δημιουργία χώρων άθλησης στη ΔΕ Προυσού Δήμου  Καρπενησίου» αναδόχου Κων/νου Τριάντου και Οδυσσέα Τριάντου ΟΕ

29.   Έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» στο Δήμο Καρπενησίου

30.  Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής  του έργου «Έκτακτες εργασίες αντιστήριξης δικτύου ΔΕΗ στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως»

31.  Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής  του έργου «Μετατόπιση δικτύου ύδρευσης στην οδό Ζηνοπούλου (ΣΑΤΑ)»

32.  Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής  του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης δημοτικής οδού όπισθεν Αγίας Τριάδας»

33.  Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής  του έργου «Εργασίες καθαίρεσης σκυροδεμάτων με αδιατάρακτη κοπή»

34.  Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής  του έργου «Αναδειξη Ι.Ν. Αγίας Τριάδας – Δημιουργία κοινοχρήστων τουαλετών στην Δ.Κ. Καρπενησίου»

35.  Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής  του έργου «Βελτίωση υποδομών στις Τ.Κ. της Δ.Ε. Ποταμιάς»

36.  Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής  του έργου «Συντήρηση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Μεγάλου Χωριού»

 

 

    Ο  Πρόεδρος Δ.Σ

 

 

 

                                                                                        Πέτρου Ιωάννης

Κοινοποίηση

Facebook
Twitter
LinkedIn

Δελτίο Τύπου κινητικότητας Erasmus+

Στο διάστημα από Δευτέρα 10 έως και το Σάββατο 15 Ιουνίου 2024 πραγματοποιήθηκε κινητικότητα στη πόλη Sivas (Σεβάστεια) της Τουρκίας στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+

Read More »

🚵 «ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ – Το πράσινο BREVET”

Με εκκίνηση και τερματισμό το Καρπενήσι  διεξάγεται σήμερα Σάββατο 15 Ιουνίου για 2η συνεχόμενη χρονιά το απαιτητικό Brevet 200 χιλιομέτρων με τίτλο “Ευρυτανία, το πράσινο

Read More »

Οι Παραγωγοί

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ