ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Κοινοποίηση

Ο Δήμαρχος Καρπενησίου έχοντας υπόψη

1)Την αριθμ.  63/2018 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου όπου αποφασίστηκε η εκμίσθωση τεσσάρων  γηπέδων ποδοσφαίρου, στη Δημοτική Κοινότητα Καρπενησίου.

2) το άρθρο 103 και το άρθρο 192 του ΔΚΚ

3) τις διατάξεις του ΠΔ 270/81

4) την αριθμ. 24/2018 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου (συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων κινητών και ακινήτων (Π.Δ 270/1981)

5) Τις  διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3854/2010 και τις ανάγκες του Δήμου.

6) Την αριθμ. 103/2018 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής.

 

Α.Προβαίνει σε δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση των παρακάτω ακινήτων :

 

Ø  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ Νο 1

Έκταση : 103,00μ. Χ  68,00μ.

Περιοχή : Αθλητικό Προπονητικό Κέντρο Καρπενησίου

Είδος : Γήπεδο ποδοσφαίρου με φυσικό χλοοτάπητα και στίβο

 

Ø  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ Νο 2

           Έκταση : 96,50μ. Χ  63,50μ.

Περιοχή : Αθλητικό Προπονητικό Κέντρο Καρπενησίου

Είδος : Γήπεδο ποδοσφαίρου με φυσικό χλοοτάπητα και στίβο

 

Ø  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ Νο 3

            Έκταση : 96,50μ. Χ  63,50μ.

Περιοχή : Αθλητικό Προπονητικό Κέντρο Καρπενησίου

Είδος : Γήπεδο ποδοσφαίρου με φυσικό χλοοτάπητα.

 

Ø  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ Δ.Α.Κ.Κ. (Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Καρπενησίου)

            Έκταση : 102,00μ. Χ  90,00μ.

 Περιοχή : Αγίου Δημητρίου Καρπενήσι

      Είδος : Γήπεδο ποδοσφαίρου με τεχνητό τάπητα και στίβο

 

Τα γήπεδα θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την διεξαγωγή ποδοσφαιρικών τουρνουά.

Β. Καθορίζει τους όρους της πλειοδοτικής δημοπρασίας οι οποίοι είναι οι εξής :

΄ Α ρ θ ρ ο    1ο

 

Η δημοπρασία θα είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί στις 13/03/2018, ώρα 14:00 έως 14:15 στο δημοτικό κατάστημα Καρπενησίου (Ύδρας 6) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής που έχει ορισθεί με την αριθμ. 24/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ’ όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή , η απόφαση της οποίας καταχωρείται  στα πρακτικά.

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι δεσμευτική δια τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη.

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της δημοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

Η απόφαση της επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται εφ’ απλού χάρτου.

΄ Α ρ θ ρ ο    2ο

 

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τέσσερις (4) περιόδους :

1)    Από 01/04/2018 έως 05/04/2018

2)    Από 15/06/2018 έως 20/06/2018

3)    Από 21/06/2018 έως 25/06/2018

4)    Από 26/06/2018 έως 01/07/2018 και

Η κάθε περίοδος θα δημοπρατηθεί ξεχωριστά.

 

΄ Ά ρ θ ρ ο  3ο

Δεκτοί στη δημοπρασία γίνονται φυσικά πρόσωπα και εταιρείες.

Τα μεν φυσικά πρόσωπα θα παρευρίσκονται αυτοπροσώπως ή δια εκπροσώπου.

Οι ανώνυμες εταιρείες εκπροσωπούνται από μέλος του διοικητικού τους συμβουλίου ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Οι προσφορές των κοινοπραξιών, κατατίθενται από όλα τα μέλη αυτών, αυτοπροσώπως ή από κοινό εκπρόσωπο, που ορίζεται με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Κανείς δεν μπορεί, στην ίδια δημοπρασία, να εκπροσωπήσει περισσότερες από μία εταιρείες ή κοινοπραξίες. Επίσης, δεν μπορεί ο εκπροσωπών ή το μέλος διοικητικού συμβουλίου συμμετέχουσας  εταιρείας να συμμετάσχει ξεχωριστά, για τον εαυτό του.

Για όλες τις κατηγορίες ενδιαφερομένων υποχρεωτικά για τη συμμετοχή τους απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
  2. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/86 η οποία θα περιέχει σύντομο βιογραφικό σημείωμα και την επαγγελματική του δραστηριότητα.
  3. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/86 ότι έλαβε γνώση όλων των όρων της παρούσης διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται ανεπιφυλάκτως και ότι ήλεγξε τα γήπεδα και είναι της απολύτου αρεσκείας του.
  4. Φορολογική ενημερότητα.
  5. Ασφαλιστική ενημερότητα.(ΙΚΑ & ΟΑΕΕ ή ΟΓΑ)
  6. Βεβαίωση μη οφειλής από το Δήμο Καρπενησίου.
  7. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδικήματα που προβλέπονται στις διατάξεις του Νόμου περί χορήγησης αδειών λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
  8. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής  αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοση απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

Σε περίπτωση μη έγκαιρης έκδοσης του 7ου και 8ου δικαιολογητικού υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εμπίπτει στις ανωτέρω περιπτώσεις και ότι δεσμεύεται να προσκομίσει τα δικαιολογητικά κατά την ημέρα της υπογραφής της συμβάσεως.

  1. Εξουσιοδότηση στον καταθέτοντα την προσφορά (αν απαιτείται). Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δήλωση του Ν. 1599/86 με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο. Όταν αφορά εταιρεία ο εκπρόσωπος ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας το οποίο κατατίθεται, πρωτότυπο. Επίσης υποβάλλεται θεωρημένο αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού.
  2.  Εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία με γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ποσού ίσου προς το ένα δέκατο(1/10) του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης.

 

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα παρίσταται και θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. Ο εγγυητής θα προσκομίσει :

                                     α) φωτ/φο αστυνομικής ταυτότητας

                                β) φορολογική ενημερότητα

                                γ) δημοτική ενημερότητα

Η μη προσκόμιση ενός από τα παραπάνω απαιτούμενα δικαιολογητικά σημαίνει αποκλεισμό του ενδιαφερόμενου από την δημοπρασία.

 

΄Α ρ θ ρ ο     4ο

Κατώτατο όριο της οικονομικής προσφοράς για την περίοδο από 01/04/2018 έως 05/04/2018 ορίζεται το ποσό των επτακοσίων  ευρώ (700,00€).

Την 1/4/2018 ο μισθωτής θα μπορεί να χρησιμοποιήσει μόνο τα τρία γήπεδα στο προπονητικό κέντρο. Τις επόμενες μέρες θα μπορεί να χρησιμοποιήσει και το 4ο γήπεδο.

 

Κατώτατο όριο της οικονομικής προσφοράς για την περίοδο από 15/06/2018 έως 20/06/2018 ορίζεται το ποσό των χιλίων διακοσίων ευρώ (1.200,00€).

 

Κατώτατο όριο της οικονομικής προσφοράς για την περίοδο από 21/06/2018 έως 25/06/2018 ορίζεται το ποσό των χιλίων οχτακοσίων ευρώ (1.800,00€).

 

Κατώτατο όριο της οικονομικής προσφοράς για την περίοδο από 26/06/2018 έως 01/07/2018 ορίζεται το ποσό των χιλίων ευρώ (1.000,00€).

 

΄Α ρ θ ρ ο  5ο

Οι νόμιμες επιβαρύνσεις 3,6% (ΟΓΑ και ΟΓΑ χαρτοσήμου) θα επιβαρύνουν τον μισθωτή.      

Το μίσθωμα θα καταβληθεί την μέρα που θα υπογραφεί το συμφωνητικό, όπως ορίζεται στο άρθρο 7.            

 

΄Α ρθ ρ ο  6ο  

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση, ούτε μπορεί να ζητήσει επιστροφή του μισθώματος, από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμου ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα.

 

΄Α ρ θ ρ ο  7ο 

Σε περίπτωση μη προσελεύσεως του τελευταίου πλειοδότη ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΕΓΓΥΗΤΟΥ του για την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου στο Δήμο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας και την έγγραφη πρόσκληση αυτού από το Δήμο, η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία εκπίπτει υπέρ του Δήμου Καρπενησίου, σύμφωνα με το νόμο και η δημοπρασία θα επαναληφθεί με τους ίδιους όρους, οι δε δαπάνες θα βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί το μίσθωμα της πρώτης δημοπρασίας ο τελευταίος πλειοδότης αυτής θα βαρύνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της μισθώσεως στην καταβολή της διαφοράς.

 

΄Α ρ θ ρ ο  8ο

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και να διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλειές, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

΄Α ρ θ ρ ο  9ο

Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση που θα καθορίσει η τεχνική υπηρεσία του δήμου.

 

΄Α ρ θ ρ ο   10ο

Σιωπηρή αναμίσθωση, ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή απαγορεύεται απολύτως.

 

΄Α ρ θ ρ ο   11ο

Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση μισθώματος άνευ αποχρώντος λόγου.

Ο Δήμος δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος ή τραυματισμού κατά την διάρκεια των αγώνων, την όποια ευθύνη φέρει αποκλειστικά ο μισθωτής.

 

΄Α ρ θ ρ ο   12ο 

Ο μισθωτής δύναται κατά τη διάρκεια μίσθωσης των χώρων να οργανώσει παράλληλα εκδηλώσεις αθλητικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος σε συνεννόηση με τους αρμόδιους φορείς του δήμου. Σε αυτή την περίπτωση υποχρεούται, να χρησιμοποιήσει ντόπια άτομα που θα απασχοληθούν στη διοργάνωση και να προβάλλει τις εκδηλώσεις στα Μ.Μ.Ε. εθνικής ή τοπικής εμβέλειας.

 

΄Α ρ θ ρ ο  13ο  Εισπράξεις οφειλών μισθωτή

Κάθε οφειλή του μισθωτή εισπράττεται με εφαρμογή των διατάξεων περί δημοσίων εσόδων ή με κάθε άλλη διαδικασία και επιτρέπεται η λήψη οποιουδήποτε μέτρου κατ’ αυτού.

΄Α ρ θ ρ ο   14ο 

Κάθε διαφορά από την σύμβαση που θα συναφθεί θα υπάγεται στην δωσιδικία των Δικαστηρίων του Ν. Ευρυτανίας, ανεξάρτητα από την κατοικία του μισθωτή.

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Δημάρχου τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος.

Η διακήρυξη θα αναρτηθεί  στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου μας http://karpenissi.gr.

Ένσταση κατά των όρων της δημοπρασίας μπορεί να υποβληθεί μέχρι και την Παρασκευή 02/03/2018 στην οικονομική επιτροπή του δήμου.

 

΄Α ρ θ ρ ο   15ο 

Επανάληψη της δημοπρασίας

Σε περίπτωση που η δημοπρασία για οποιοδήποτε λόγο αποβεί άγονη τότε αυτή θα επαναληφθεί  (μετά από μία εβδομάδα) στις 20/03/2018 στον ίδιο τόπο και ώρα χωρίς να απαιτείται νέα δημοσίευση.

Αν και η δεύτερη δημοπρασία αποβεί άγονη η εκμίσθωση μπορεί να γίνει με απ’ ευθείας συμφωνία, οι όροι της οποίας καθορίζονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο (άρθρο 192 παρ. 1 Ν.3463/2006)

 

΄Α ρ θ ρ ο   16ο 

 Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται από το Τμήμα Προσόδων ημέρες Δευτέρα με Παρασκευή και ώρες 8.00 – 14.00 Διεύθυνση Ύδρας 6 – Καρπενήσι  Τηλέφωνο 22373 50064 FAX 22370 89073.

 

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να επισκέπτονται τους χώρους κατόπιν συνεννοήσεως με τον Αντιδήμαρχο Καρπενησίου κ. Κουτρομάνο Ταξιάρχη (τηλ. 22373 50054).

 

                                                                                      Ο  Δήμαρχος   Καρπενησίου

                                                                                                     Σουλιώτης Νικόλαος

Κοινοποίηση

Facebook
Twitter
LinkedIn

Δελτίο Τύπου κινητικότητας Erasmus+

Στο διάστημα από Δευτέρα 10 έως και το Σάββατο 15 Ιουνίου 2024 πραγματοποιήθηκε κινητικότητα στη πόλη Sivas (Σεβάστεια) της Τουρκίας στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+

Read More »

🚵 «ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ – Το πράσινο BREVET”

Με εκκίνηση και τερματισμό το Καρπενήσι  διεξάγεται σήμερα Σάββατο 15 Ιουνίου για 2η συνεχόμενη χρονιά το απαιτητικό Brevet 200 χιλιομέτρων με τίτλο “Ευρυτανία, το πράσινο

Read More »

Οι Παραγωγοί

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ