ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Κοινοποίηση

Με αθνξκή ηελ αλακνξηνδόηεζε ησλ ζρνιείσλ ηελ νπνία απνθάζηζε ην Yπνπξγείν θαη ην γεγνλόο όηη ηα ζρνιεία ηνπ Καξπελεζίνπ κνξηνδνηνύληαη πιένλ κε 2 κνλάδεο κεηάζεζεο γηα θάζε έηνο ππεξέηεζεο, ην Δ.Σ ηεο ΕΛΜΕ Επξπηαλίαο ζεσξεί απαξάδεθην όηη γηα κηα αθόκα θνξά ε θπβέξλεζε θαη ην Υπνπξγείν Παηδείαο δε ιακβάλνπλ ππόςε ηηο ηδηαίηεξα δύζθνιεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο, εξγαζίαο θαη κεηαθίλεζεο ησλ ζπλαδέιθσλ πνπ ππεξεηνύλ ζην Καξπελήζη. Η κνξηνδόηεζε αγλόεζε ηηο πξνηάζεηο πνπ είραλ θαηαηεζεί από ηελ ΕΛΜΕ θαη ην νηθείν ΠΥΣΔΕ θαη ηηο αληηδξάζεηο ηνπ ζσκαηείνπ, ησλ αηξεηώλ θαη ησλ ηνπηθώλ παξαγόλησλ.

Εμππαθνύεηαη όηη κέζσ ηεο ππνβάζκηζεο ησλ ζρνιείσλ δεκηνπξγνύληαη θαηλνύξηα δεδνκέλα γηα ηε δεκηνπξγία ηκεκάησλ, ιόγσ ηνπ κεγαιύηεξνπ αξηζκνύ καζεηώλ πνπ ζα απαηηείηαη, κε απνηέιεζκα ην λα θαζίζηαηαη αβέβαηε ε δεκηνπξγία ηκεκάησλ, νκάδσλ πξνζαλαηνιηζκνύ θαη επηινγήο, ππνβαζκίδνληαο έηζη, αθόκα πεξηζζόηεξν ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Παξάιιεια νη ζπλάδειθνη ηίζεληαη ζε εξγαζηαθή νκεξεία. Πνιιέο ζέζεηο εξγαζίαο κπνξεί λα απνιεζζνύλ θαη κεγάινο αξηζκόο ζπλαδέιθσλ εγθισβίδεηαη ρσξίο δπλαηόηεηα κεηάζεζεο. Με δεδνκέλν όηη ζην Καξπελήζη ππεξεηνύλ θαη πνιινί αλαπιεξσηέο, ε ζηειέρσζε ησλ ζρνιείσλ ζα γίλεη πνιύ δύζθνιε ιόγσ έιιεηςεο θηλήηξσλ.

Απέλαληη ζε όια απηά ην Δ.Σ ηεο ΕΛΜΕ Επξπηαλίαο απαηηεί ηελ άκεζε απόζπξζε ηεο απαξάδεθηεο αλακνξηνδόηεζεο ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ ηνπ Καξπελεζίνπ θαη ηελ απνδνρή ηεο πξόηαζεο, γηα ηε κνξηνδόηεζε ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ ηνπ Καξπελεζίνπ, ηεο ΕΛΜΕ θαη ηνπ ΠΥΣΔΕ Επξπηαλίαο.

Κοινοποίηση

Facebook
Twitter
LinkedIn

Δελτίο Τύπου κινητικότητας Erasmus+

Στο διάστημα από Δευτέρα 10 έως και το Σάββατο 15 Ιουνίου 2024 πραγματοποιήθηκε κινητικότητα στη πόλη Sivas (Σεβάστεια) της Τουρκίας στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+

Read More »

🚵 «ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ – Το πράσινο BREVET”

Με εκκίνηση και τερματισμό το Καρπενήσι  διεξάγεται σήμερα Σάββατο 15 Ιουνίου για 2η συνεχόμενη χρονιά το απαιτητικό Brevet 200 χιλιομέτρων με τίτλο “Ευρυτανία, το πράσινο

Read More »

Οι Παραγωγοί

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ