«Εφαρμογή τεχνολογιών ΑΠΕ σε δημοτικά κτίρια του Δήμου Καρπενησίου»

Κοινοποίηση

«Εφαρμογή τεχνολογιών ΑΠΕ σε δημοτικά κτίρια του Δήμου Καρπενησίου»

 

Καρπενήσι, 12/04/2017

Σε τελικό στάδιο βρίσκεται η υλοποίηση του έργου «Εφαρμογή τεχνολογιών ΑΠΕ σε δημοτικά κτίρια του Δήμου Καρπενησίου», που υλοποιείται από το Δήμο Καρπενησίου, υπό το συντονισμό του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ).Έως τα τέλη Απριλίου αναμένεται η ολοκλήρωση των παρεμβάσεων που θα αποτελέσουν πρότυπο για το Δήμο και την ευρύτερη περιοχή.

Υλοποιούμενες παρεμβάσεις

Το έργο αφορά στην πλήρη ενεργειακή και περιβαλλοντική αναβάθμισητου 2ου Γυμνάσιου και του 3ου Δημοτικού Σχολείου Καρπενησίου, συμβάλλονταςστηναπεξάρτησή τους από τις συμβατικές μορφές ενέργειας.

Οι υλοποιούμενες παρεμβάσεις που έλαβαν χώρα συνοψίζονται ως κάτωθι:

   Εγκατάσταση αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος στις στέγες των δύο σχολικών συγκροτημάτων με εφεδρική πηγή φόρτισης των μπαταριών, για τις περιόδους με εκτεταμένη έλλειψη ηλιοφάνειας.

   Τοποθέτηση δύο Λεβήτων βιομάζας, που αντικατέστησαν τους υφιστάμενους λέβητες πετρελαίου.

   Ανακατασκευή των υπαρχόντων φωτιστικών σωμάτων και αντικατάσταση των λαμπτήρων φθορίου με λαμπτήρες LED, με ταυτόχρονη τοποθέτηση ανιχνευτών κίνησης ώστε να επιτυγχάνεται επιπλέον οικονομία ηλεκτρικού ρεύματος.

   Εγκατάσταση συστήματος ηλεκτρονικού ελέγχου των συστημάτων των κτιρίων, μετρητικού εξοπλισμού ηλεκτρικών και θερμικών καταναλώσεων,αυτοματισμών και ειδικού λογισμικού, ώστε αφ’ ενός να ελέγχονται όλα τα παραπάνω συστήματα και αφ’ εταίρου να τηρούνται στατιστικά στοιχεία χρήσης, με στόχο μεγαλύτερη εξοικονόμηση χωρίς καμία επίπτωση στην λειτουργικότητα των χώρων, την άνεση των μαθητών και του διδακτικού προσωπικού των σχολείων.

Στόχοι του έργου

Η πράξη αφορά στην εφαρμογή ολοκληρωμένων δράσεων ΑΠΕ(Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας), που υπακούουν πλήρως στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης (αειφορίας),με σκοπό την ενημέρωση – ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και την εξοικείωση τόσο των κατοίκων με τις πρακτικές της αειφόρου ανάπτυξης όσο και των μαθητών με τις νέες «πράσινες» τεχνολογίες, που συμβάλλουν στη βελτίωση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Ο γενικός σκοπός του έργου είναι η αύξηση του μεριδίου των ΑΠΕ και ταυτόχρονα η μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου στα όρια της τοπικής κοινότητας. Η υλοποίηση του εν λόγω έργου, αποτελεί μέρος του ολοκληρωμένου προγραμματισμού του Δήμου Καρπενησίου για την προώθηση και εσωτερική ανάπτυξη του Δήμου, την προστασία και την αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος της περιοχής, καθώς και της ποιότητας ζωής των πολιτών, με γνώμονα την αρχή της αειφορίας.

Ο Δήμος Καρπενησίου, τηρώντας την εθνική και κοινοτική νομοθεσία για την ενέργεια και το περιβάλλον, κάνει πράξη την προώθηση βέλτιστων πρακτικών στην ορθή διαχείριση της ενέργειας, με εφαρμογή του στόχου του ευρωπαϊκού προγράμματος 20-20-20 στην τοπική κοινότητα. Η ουσιαστική μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος των δραστηριοτήτων του Δήμου και η μετάβαση σε λειτουργίες χαμηλών ενεργειακών απαιτήσεων, επιτυγχάνεται σε σημαντικό βαθμό μέσω των ανωτέρω παρεμβάσεων, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός βιώσιμου οικονομικά και περιβαλλοντικά Δήμου.

Αποτελέσματα και οφέλη του έργου

Τα οφέλη από την υλοποίηση του έργου ενεργειακής αναβάθμισης του σχολικού συγκροτήματος είναι πολλαπλά τόσο για την  κοινότητα, όσο και για την ευρύτερη περιοχή.

Στο οικονομικό σκέλος προκύπτει όφελος από την εξοικονόμηση στα έξοδα κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, με ταυτόχρονη μείωση στα έξοδα θέρμανσης. Επιπλέον, θα εξεταστεί η πιθανότητα εκμετάλλευσης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από τα φωτοβολταϊκά πάνελ κατά τους θερινούς μήνες, όπου τα σχολεία θα παραμένουν κλειστά.

Με την ολοκλήρωση του έργου επιτυγχάνεται η προώθηση και συμβολή στην υλοποίηση ενός πλαισίου ισόρροπης ανάπτυξης, που δημιουργεί δυνατότητες μεγάλης προστιθέμενης αξίας και προοπτικές στην τοπική οικονομία. Ταυτόχρονα, συμβάλλει στο βασικό στόχο της θεματικής περιοχής ΑΠΕ, που είναι η αύξηση του μεριδίου των ΑΠΕ στη χρήση ενέργειας στη χώρα, προωθώντας μία οικονομία λιγότερο εξαρτημένη από τον άνθρακα, μειώνοντας τις εκπομπές των αερίων που προκαλούν ατμοσφαιρική ρύπανση και κλιματική αλλαγή.

Παρακάτω παρατίθενται οι δείκτες με τις τιμές στόχου του έργου.

Δείκτης

Μονάδα μέτρησης

Τιμή

1.      Εκτιμώμενη συνολική κατανάλωση ανανεώσιμης ενέργειας

Mwh/έτος

 

275,86

1.1       Εκτιμώμενη κατανάλωση ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας

Mwh/έτος

147,53

1.2       Εκτιμώμενη κατανάλωση ανανεώσιμης θερμικής ενέργειας

Mwh/έτος

128,33

2.      Εκτιμώμενη μείωση/ αποφυγή εκπομπών CO2

tn/έτος

131,17

 

Το σχολικό συγκρότημα θα αποτελέσει υπόδειγμα και καλή πρακτική, μέσω της υλοποίησης πιλοτικών εφαρμογών με επιδεικτικό χαρακτήρα,που στοχεύουν στην ενημέρωση και εξοικείωση των κατοίκων και των επισκεπτών του Δήμου με τεχνολογίες που σχετίζονται με τη προστασία και διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος, καθιστώντας άμεση την εξοικείωση των μαθητών με τις νέες «πράσινες» τεχνολογίες.

Ο Δήμος, ως πρότυπος οικισμός πράσινης ανάπτυξης, θα αποτελέσει πόλο έλξης στον τομέα του τουρισμού, με αποτέλεσμα την ευρύτερη ανάπτυξη της περιοχής και την αύξηση των εσόδων σε επίπεδο περιφέρειας, ενώ παράλληλα θα προσελκύσει νέες επενδύσεις στον τουριστικό τομέα, καθιστώντας την περιοχή πρότυπο τουριστικό προορισμό.

Πηγή χρηματοδότησης

Το έργο με συνολικό προϋπολογισμό 887.029,58€, είναι ενταγμένο στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2009-2014 και της Θεματικής Περιοχής GR03 – ΑΠΕ.

Το Πρόγραμμα Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2009-2014, Θεματική Περιοχή «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» συγχρηματοδοτείται από τις χώρες ΕΟΧ-ΕΖΕΣ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας. Βασικός στόχοςείναι η αύξηση της συμμετοχής των AΠΕ στην παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας και ταυτόχρονα η μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου.

 

 

Κοινοποίηση

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΦΑΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ: «Ουσιαστική δημοκρατική πράξη ο απολογισμός έργου και η επικοινωνία με όλους τους Στερεοελλαδίτες μέσω των ΜΜΕ»

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός παραχώρησε συνέντευξη Τύπου την Δευτέρα 13 Μαΐου 2024 και προχώρησε σε απολογισμό πεπραγμένων της Περιφερειακής Αρχής για το δεύτερο

Read More »

Οι Παραγωγοί

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ