ΕΠΙ΢ΣΗΜΟΝΙΚΟ΢ ΑΘΛΗΣΙΚΟ΢ ΢ΤΝΔΕ΢ΜΟ΢ ΠΡΟ΢ΑΡΜΟ΢ΜΕΝΩΝ ΔΡΑ΢ΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ “Victor Artant” – ΝΙΚΗ

Κοινοποίηση

Ο Επιζηημονικόρ ΢ύνδεζμορ ΝΙΚΗ είναι ΢υμαηείο Γονέυν Αηόμυν με Αναπηπίερ όπος ζηα πλαίζια ηηρ καινοηόμαρ δπάζηρ αςηόνομηρ και ημιαςηόνομηρ διαβίυζηρ ηυν ΑμεΑ, θα ππαγμαηοποιήζει πολςήμεπο ππόγπαμμα διαβίυζηρ ζηο Καρπενήσι από τις 2/01/2017 έως και τις 6/01/2017. ΢ηόσορ ηος ππογπάμμαηορ είναι η διαμόπθυζη ηηρ πποζυπικόηηηαρ ηυν παιδιών ώζηε να μποπούν να είναι καηά ηο δςναηόν αςηόνομα υρ ππορ ηο εςπύηεπο κοινυνικό ζύνολο. Για αςηό ηον λόγο θα ήηαν ζημανηικό να καλύτεηε, με ηον ηπόπο πος εζείρ κπίνεηε πος θα ππαγμαηοποιηθεί ζηην πόλη ζαρ. Επιζημάνοςμε όηι ηο ππόγπαμμα αςηό διαμοπθώνεηαι ζε ζςνεπγαζία με ηην Νομαπσία, ηον Δήμο και ηην Εκκληζία οι οποίοι είναι απυγοί ζηην πποζπάθεια μαρ. Σην Πέμπτη 5/01 θα ππαγμαηοποιηθεί εκδήλυζη ππορ ηιμή ηυν παιδιών ζε ώπα και μέπορ πος θα μαρ ςποδείξει ο Δήμορ. Με εκηίμηζη, Ο Ππόεδπορ ΢ΜΠΡΑΟ΢ ΕΤΑΓΓΕΛΟ΢ 

Κοινοποίηση

Facebook
Twitter
LinkedIn

Τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας καταρρέουν καθώς οι απαιτήσεις AI εκτινάσσονται στα ύψη

πηγή:zougla.gr H τεχνητή νοημοσύνη απαιτεί την εντατική λειτουργεία του υπολογιστής και αυτό δημιουργεί προβλήματα… «Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα με τη generative τεχνητή νοημοσύνη», λέει η

Read More »

📀 ZAF – «TRUE LOVE STORΥ part 1»

Ο ZAF, ο πολυτάλαντος και hot newcomer που έχει κερδίσει τις εντυπώσεις από το πρώτο κιόλας hit του, το «Πες», επανέρχεται δυναμικά και παρουσιάζει το

Read More »

Οι Παραγωγοί

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ