Κώστας Μπακογιάννης/Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων της Στερεάς Ελλάδας για τον εκσυγχρονισμό τους.

Κοινοποίηση

«Οι μικρές και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη της Οικονομίας της Στερεάς Ελλάδας και γι ‘αυτό αποτελεί υποχρέωση της Περιφέρειας να τις  ενισχύσει με όλους τους δυνατούς τρόπους και τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή της. Αυτό κάναμε και συνεχίζουμε να κάνουμε στηρίζοντας την αγορά και τους ανθρώπους της». Το μήνυμα αυτό έστειλε ο Κώστας Μπακογιάννης με την έκδοση της νέας πρόσκλησης που αφορά στην δράση «Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και συστημάτων αυτοματισμού»

Η δράση έχει συνολικό προϋπολογισμό 4 εκατομμυρίων ευρώ σε δημόσια δαπάνη, που αντιστοιχεί σε χρηματοδότηση επενδυτικών έργων συνολικού προϋπολογισμού 5,43 εκατομμύριών ευρώ.

Αφορά στη στήριξη υφιστάμενων αλλά και νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, για την κάλυψη των τεχνολογικών αναγκών τους με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας ή και με την ενσωμάτωση συστημάτων αυτοματισμού στην παραγωγική τους διαδικασία.

Στόχοι της συγκεκριμένης δράσης είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για τη χρήση υπηρεσιών και προϊόντων ΤΠΕ, τα οποία θα τις καταστήσουν ανταγωνιστικές και θα βελτιώσουν τη θέση τους στην αγορά. Ταυτόχρονα θα αυξήσουν και την κερδοφορία τους, μέσω της τεχνολογικής διείσδυσης, της ηλεκτρονικής δικτύωσης, της διοικητικής οργάνωσης με χρήση σύγχρονων εφαρμογών, της εξοικονόμησης πόρων με τη χρήση ΤΠΕ, αλλά και την προσφορά ανταγωνιστικών και φιλικών προς το περιβάλλον υπηρεσιών.

«Η τεχνολογική αναβάθμιση των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ενισχύει ακόμα περισσότερο την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής και συμβάλλει στην ανάπτυξη και προώθηση στην αγορά νέων και  βελτιωμένων ποιοτικά προϊόντων και υπηρεσιών, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας και φυσικά στην αύξηση της απασχόλησης» τόνισε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας.

Η αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών αποτελεί σημαντικό τμήμα της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και αναμένεται να βοηθήσει στον εκσυγχρονισμό και στην αύξηση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων που διαθέτουν έναν ή περισσότερους εκ των επιλέξιμων Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας  (ΚΑΔ), με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς της RIS3.

Οι επενδυτικές ενισχύσεις αφορούν σε:

 επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού, όπως:

· Λογισμικό και υπηρεσίες λογισμικού.

· Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμού.

· Δημιουργία ή αναβάθμιση ιστοσελίδας.

· Εξοπλισμός πληροφορικής (hardware).

· Παροχή άλλων υπηρεσιών (προώθησης, ασφάλειας, υποστήριξης).

· κάλυψη μισθολογικού κόστους νέου προσωπικού.

Η ένταση της ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων και η ιδιωτική συμμετοχή του δυνητικού δικαιούχου για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, έχουν ως ακολούθως:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΑ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Υφιστάμενες Επιχειρήσεις

Νέες Επιχειρήσεις

Επενδυτικές δαπάνες όλων των κατηγοριών

έως 65%

έως 70%

 Η μέγιστη διάρκεια των έργων θα είναι  18 μήνες. Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται για το διάστημα από 11/07/2019 και ώρα 13:00  έως και την καταληκτική ημερομηνία 1/11/2019 και ώρα 15:00.

Κοινοποίηση

Facebook
Twitter
LinkedIn

Δελτίο Τύπου κινητικότητας Erasmus+

Στο διάστημα από Δευτέρα 10 έως και το Σάββατο 15 Ιουνίου 2024 πραγματοποιήθηκε κινητικότητα στη πόλη Sivas (Σεβάστεια) της Τουρκίας στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+

Read More »

🚵 «ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ – Το πράσινο BREVET”

Με εκκίνηση και τερματισμό το Καρπενήσι  διεξάγεται σήμερα Σάββατο 15 Ιουνίου για 2η συνεχόμενη χρονιά το απαιτητικό Brevet 200 χιλιομέτρων με τίτλο “Ευρυτανία, το πράσινο

Read More »

Οι Παραγωγοί

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ