ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ Τ. Κ. ΚΛΑΥΣΙΟΥ

Κοινοποίηση

Ο Δήμαρχος Καρπενησίου έχοντας υπόψη

1)Την υπ’ αριθμόν 472/2017 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου όπου αποφασίστηκε η εκμίσθωση του  δημοτικού   καταστήματος που βρίσκεται  στην Τοπική Κοινότητα Κλαυσίου

2) το άρθρο 103 και το άρθρο 192 του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων.

3) τις διατάξεις του ΠΔ 270/81

4) την αριθμ. 24/2018 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου (συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων κινητών και ακινήτων (Π.Δ 270/1981)

5) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3854/2010, τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου ακινήτου και τις ανάγκες του Δήμου.

6) Την αριθμ.  102/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

7) Την από 14/12/2017 γνωμοδότηση του εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας Κλαυσίου.

 

Α.Προβαίνει σε δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση του παρακάτω ακινήτου

Το εκμισθούμενο ακίνητο βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Κλαυσίου του Δήμου Καρπενησίου.

Το ανωτέρω κατάστημα που δύναται να εκμισθωθεί είναι ισόγειο εμβαδού 100,00 τ.μ. περίπου (αίθουσα, παρασκευαστήριο και 2 W.C. ). Ο μισθωτής θα μπορεί να χρησιμοποιεί και  την αποθήκη που βρίσκεται δίπλα στο κοινοτικό γραφείο.

Το ακίνητο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ήτοι «Καφέ Μπαρ- Παραδοσιακό Καφενείο-Ψησταριά- Σνακ Μπαρ – Αναψυκτήριο » εφ’ όσον πληροί τις εκάστοτε υγειονομικές διατάξεις. Ο μισθωτής μπορεί να επιλέξει μία ή και περισσότερες από τις ανωτέρω χρήσεις.

Το ακίνητο  εκμισθώνεται χωρίς εξοπλισμό.

Πέραν από τους εκμισθούμενους χώρους, ο μισθωτής δικαιούται με τη νόμιμη διαδικασία να υποβάλει αίτηση για χορήγηση άδειας τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων επί εξωτερικού κοινοχρήστου χώρου επιδεικνυόμενου από την Τεχνική Υπηρεσία με πληρωμή τέλους.

Καθορίζει τους όρους της πλειοδοτικής δημοπρασίας οι οποίοι είναι οι εξής :

 

 

Β. ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Η δημοπρασία θα είναι φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί στις 13/03/2018, ώρα 13:15 έως 13:30 στο δημοτικό κατάστημα Καρπενησίου (Ύδρας 6 ) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής που έχει ορισθεί με την πράξη 24/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ’ όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή , η απόφαση της οποίας καταχωρείται  στα πρακτικά.

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι δεσμευτική δια τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη.

 

΄ Α ρ θ ρ ο    1ο

          Η διάρκεια της μίσθωσης του καταστήματος, ορίζεται για εννέα (9) έτη.

 

΄Α ρ θ ρ ο  2ο

          Το κατώτερο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται σε εβδομήντα ευρώ (70,00€) μηνιαίο μίσθωμα, αναπροσαρμοζόμενο τελικά στο επιτευχθησόμενο οριστικό ποσό μηνιαίου μισθώματος από τη δημοπρασία αποτέλεσμα. Το μίσθωμα θα προσαυξάνεται στην αρχή και για κάθε συμπληρωμένο χρόνο σε ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) επί του αρχικού ποσού και στη συνέχεια κάθε επί του ανακεφαλαιωμένου ποσού των αυξήσεων του μισθώματος και χωρίς άλλη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

          Το μηνιαίο μίσθωμα θα καταβάλλεται το πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε μισθωτικού μηνός.

          Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του εν τη διακηρύξει οριζομένου ελαχίστου ορίου προσφοράς ολοκλήρου του μισθώματος ενός έτους, ήτοι, ποσό 70,00 € (70,00 Χ 12  = 840,00 Χ 10%=84,00€).

          Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στη δημοπρασία, πρέπει να προσκομίσουν στην επιτροπή δημοπρασιών του Δήμου, ισόποσου αξίας γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας καθώς και να προσέλθουν με εγγυητή.

          Η εγγύηση συμμετοχής θα επιστραφεί στους συμμετέχοντες μετά την έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας και στον πλειοδότη κατά την υπογραφή του συμφωνητικού.

           Σε περίπτωση μη προσελεύσεως του τελευταίου πλειοδότη ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΕΓΓΥΗΤΟΥ του για την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου στο Δήμο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας και την έγγραφη πρόσκληση αυτού από το Δήμο, ή εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία εκπίπτει υπέρ του Δήμου Καρπενησίου, σύμφωνα με το νόμο και η δημοπρασία θα επαναληφθεί με τους ίδιους όρους, οι δε δαπάνες θα βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί το μίσθωμα της πρώτης δημοπρασίας ο τελευταίος πλειοδότης αυτής θα βαρύνεται καθ’όλη τη διάρκεια της μισθώσεως στην καταβολή της διαφοράς.

          Για την υπογραφή του μισθωτηρίου, ο τελευταίος πλειοδότης θα αντικαταστήσει την εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία  με εγγύηση καλής εκτέλεσης, ήτοι εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας  ή Γραμμάτιο Συστάσεως Παρακαταθήκης, ποσού ίσου προς το ποσοστό 10% επί του επιτευχθέντος μισθώματος για εννιά έτη, η οποία θα ισχύει για ολόκληρη τη μισθωτική περίοδο, δηλαδή μέχρι την οριστική παράδοση του μισθίου από το μισθωτή στο Δήμο. 

 

Ά ρ θ ρ ο  3ο

    Οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν μέρος στη δημοπρασία πρέπει να μην είναι οφειλέτες του Δήμου Καρπενησίου και να μην έχουν καμία εκκρεμότητα και αντιδικία  με το Δήμο την τελευταία πενταετία.

 

Ά ρ θ ρ ο  4ο

Από τους ενδιαφερόμενους, τα μεν φυσικά πρόσωπα θα παρευρίσκονται αυτοπροσώπως ή ο πληρεξούσιός τους, οι δε εταιρείες   θα εκπροσωπούνται δια των νομίμων εκπροσώπων τους προσκομίζοντας απόφαση του διοικητικού συμβουλίου που τους ορίζει. Και για τις δύο κατηγορίες ενδιαφερομένων υποχρεωτικά για τη συμμετοχή τους απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο και άδεια παραμονής για τους αλλοδαπούς.
 2. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/86 η οποία θα περιέχει σύντομο βιογραφικό σημείωμα και την επαγγελματική του δραστηριότητα.
 3. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/86 ότι έλαβε γνώση όλων των όρων της παρούσης διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται ανεπιφυλάκτως.
 4. Φορολογική ενημερότητα.
 5. Ασφαλιστική ενημερότητα.(ΙΚΑ & ΟΑΕΕ ή ΟΓΑ)
 6. Βεβαίωση μη οφειλής (από το Δήμο Καρπενησίου)
 7. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδικήματα που προβλέπονται στις διατάξεις του Νόμου περί χορήγησης αδειών λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
 8. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής  αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοση απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

Σε περίπτωση μη έγκαιρης έκδοσης των ανωτέρω πιστοποιητικών (και του ποινικού μητρώου) υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εμπίπτει στις ανωτέρω περιπτώσεις και ότι δεσμεύεται να προσκομίσει τα δικαιολογητικά κατά την ημέρα της υπογραφής της συμβάσεως.

 1. Οι εταιρείες θα πρέπει να προσκομίσουν καταστατικό δημοσιευμένο στο Πρωτοδικείο επικυρωμένο και πιστοποιητικό μη πτωχεύσεως και μη λύσεως της εταιρείας.
 2.  Εγγύηση συμμετοχής όπως ορίζεται στο 2ο Άρθρο.
 3.  Εάν πρόκειται για εταιρεία τα μέλη της θα πρέπει να προσκομίσουν φορολογική, ασφαλιστική και βεβαίωση μη οφειλής από το δήμο.

Το πρακτικό της δημοπρασίας εκτός του πλειοδότη θα υπογραφεί και από εγγυητή ο οποίος θα παρίσταται και θα προσκομίσει :

 1. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας
 2. Φορολογική ενημερότητα
 3. Βεβαίωση μη οφειλής στο Δήμο Καρπενησίου.

Ο ίδιος εγγυητής θα υπογράψει και το μισθωτήριο συμβόλαιο (Άρθρο 2)

Η μη προσκόμιση ενός από τα παραπάνω απαιτούμενα δικαιολογητικά σημαίνει αποκλεισμό του ενδιαφερόμενου από την δημοπρασία.

 

 

 

 

΄Α ρ θ ρ ο     5ο

Απαγορεύεται η ολική ή μερική υπομίσθωση, καθώς και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση της εκμετάλλευσης του μισθίου.

Εάν ο μισθωτής είναι εταιρεία  κάθε τροποποίηση του καταστατικού θα πρέπει  να εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο και μέσα σε δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση της τροποποίησης θα προσκομίζεται από το μισθωτή επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού στο Δήμο μαζί με ΦΕΚ ανώνυμης εταιρείας.

Εάν ο μισθωτής είναι φυσικό πρόσωπο και στη συνέχεια συστήσει εταιρεία, τα μέλη της εταιρείας θα πρέπει να είναι φορολογικά, ασφαλιστικά και δημοτικά ενήμερα και να εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου.

          Οι παραπάνω όροι θεωρούνται ουσιώδεις και η παράβαση αυτών παρέχει στο Δήμο το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης.

 

΄Α ρ θ ρ ο  6ο

1.Η σύμβαση λύεται κανονικά με τη λήξη του χρόνου της συμβάσεως.

2.Πριν από τον κανονικό χρόνο λήξης της σύμβασης, στις περιπτώσεις θανάτου του μισθωτή, μόνιμης ανικανότητας αυτού, κατόπιν έγγραφης αίτησης του και  δια καταγγελίας.

Σε κάθε περίπτωση η πρόωρη λύση της σύμβασης, αποφασίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο και έχει ως συνέπεια την κατάπτωση σαν ποινή υπέρ του Δήμου της εγγυήσεως που έχει κατατεθεί, χωρίς αυτή να συμψηφίζεται με οφειλόμενα μισθώματα ή οποιεσδήποτε οφειλές.

3.Σε περίπτωση θανάτου του μισθωτή, μόνιμης ανικανότητας αυτού, η σύμβαση λύεται, το δε μίσθιο επανέρχεται στο Δήμο και δεν αναγνωρίζονται μισθωτικά δικαιώματα στους κληρονόμους του.

4.Η δια καταγγελίας λύση της σύμβασης έχει τις παρακάτω συνέπειες:

α. Την κατάπτωση σαν ποινή υπέρ του Δήμου της εγγυήσεως που έχει κατατεθεί, χωρίς αυτή να συμψηφίζεται με οφειλόμενα μισθώματα ή οποιεσδήποτε οφειλές.

β.   Την υποχρέωση του μισθωτή να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση που το παρέλαβε και τον εξοπλισμό του γενικά, την ημέρα και ώρα που θα του ορίσει η Δημοτική Αρχή για παράδοση.

          Η πρόσκληση για παράδοση κοινοποιείται στον μισθωτή με δικαστικό επιμελητή και εν ελλείψει αυτού με τον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου.

          Αν ο μισθωτής αρνηθεί ή καθυστερήσει για οποιονδήποτε λόγο την παράδοση του μισθίου και του εξοπλισμού του, ο Δήμος  έχει το δικαίωμα να επιβάλλει πλέον της αποζημίωσης για τη χρήση αυτού ποσό ίσο προς το συμβατικό μίσθωμα και ποινική ρήτρα  ίση προς το πενταπλάσιο του ημερησίου συμβατικού αναλογούντος μισθώματος για κάθε ημέρα καθυστέρησης απόδοσης του μισθίου, των επίπλων ή του εξοπλισμού του και να αποβάλλει το μισθωτή από το μίσθιο με κάθε νόμιμο μέσο.

          γ. Ο Δήμος έχει το δικαίωμα περαιτέρω να απαιτήσει και αποζημίωση για κάθε ζημιά την οποία θα υποστεί από την παράβαση των υποχρεώσεων του μισθωτή.

          δ. Σε κάθε περίπτωση λύσης της σύμβασης ο  Δήμος έχει το δικαίωμα να κάνει χρήση όλων των επίπλων, σκευών και λοιπών ειδών εξοπλισμού που ανήκουν στο μισθωτή μέχρι έξι (6) μήνες, είτε η εκμετάλλευση του μισθίου γίνει με αυτεπιστασία του Δήμου είτε ανατεθεί σε τρίτο πρόσωπο.

 

΄Α ρ θ ρ ο    7ο

          Ο μισθωτής παραλαμβάνει το ακίνητο ως έχει, γνωρίζοντας την κατάστασή του και υποχρεούται με δικά του έξοδα να προβεί στις απαραίτητες επισκευές του μισθίου με υπόδειξη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

          Επίσης υποχρεούται να προβαίνει σε όλη τη διάρκεια της μίσθωσης στην άμεση αποκατάσταση κάθε βλάβης που θα παρουσιαστεί και στη καλή και συνεχή συντήρηση του μισθίου, των εγκαταστάσεών του και του εξοπλισμού του γενικά με δαπάνες του πάντοτε.

          Σε κάθε περίπτωση που ο μισθωτής θα προβαίνει σε εργασίες δεν θα δικαιούται να ζητά συμψηφισμό αυτών με μισθώματα. Επιπλέον, σε κάθε περίπτωση λύσης της σύμβασης οι όποιες κατασκευές θα παραμείνουν υπέρ του μισθίου.

Παράβαση του παραπάνω όρου αποτελεί σοβαρό λόγο καταγγελίας της σύμβασης μισθώσεως με όλες τις σχετικές σε  βάρος του μισθωτή συνέπειες.

 

΄Α ρθ ρ ο  8ο   Έλεγχος του μισθίου

          Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να επιθεωρεί οποτεδήποτε το μίσθιο και να προβαίνει σε υποδείξεις στο μισθωτή για επισκευή του μισθίου και των κεντρικών εγκαταστάσεων και συμπλήρωση του εξοπλισμού, μέσα σε τακτή προθεσμία που θα ορίζει, με δαπάνες του μισθωτή.

 

΄Α ρ θ ρ ο  9ο  Παράδοση – Παραλαβή

          1. Η παράδοση του μισθίου και του υπάρχοντος εξοπλισμού, σκευών κλπ. στον μισθωτή από το Δήμο και μετά τον καθ’ οποιονδήποτε τρόπο λύσης της σύμβασης μίσθωσης, γίνεται με πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής.

          2. Η παράδοση στον μισθωτή θα γίνει στον τόπο που βρίσκεται το μίσθιο εντός δέκα ημερών από την πρόσκληση για την παράδοση.

          3. Κατά τη λήξη της μίσθωσης ο μισθωτής υποχρεούται και οφείλει να αποδώσει το μίσθιο, τα μηχανήματα και γενικά τον εξοπλισμό που είχε παραλάβει, αποκαθισταμένης κάθε ζημιάς, με δαπάνες του.

          4. Αν αρνηθεί ο μισθωτής να αποδώσει το μίσθιο εφαρμόζονται τα στο άρθρο 6 της παρούσας οριζόμενα.

          Κατά την απόδοση του μισθίου από τον μισθωτή στο Δήμο, ο μισθωτής υποχρεούται να προσκομίσει εξοφλημένους τους λογαριασμούς που έχουν εκδοθεί μέχρι τότε από διάφορους κοινωφελείς οργανισμούς ή Δήμο (ήτοι ΟΤΕ, ΔΕΗ, τέλη ύδρευσης, αποχέτευσης, καθαριότητας κλπ.).

          Επίσης ο μισθωτής υποχρεούται να εξοφλήσει και αυτούς τους λογαριασμούς που τυχόν θα εκδοθούν στη συνέχει και θα αφορούν δαπάνες και υποχρεώσεις μέχρι και την ημέρα απόδοσης του μισθίου στο Δήμο, άλλως τα ποσά αυτά θα εισπράττονται με κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής την οποία ο μισθωτής οφείλει να ανανεώσει προ της λήξεώς της και αν λήγει κατά την ημέρα απόδοσης του μισθίου.

          Εάν δεν ανανεωθεί προ της λήξεώς της, ο Δήμος δικαιούται να ζητήσει την κατάπτωση της εγγυήσεως πριν τη λήξη της.

          Η επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης ή του γραμματίου συστάσεως παρακαταθήκης από το Δήμο στο μισθωτή γίνεται, εάν δε καταπέσει, μετά την εξόφληση όλων των υποχρεώσεων του μισθωτή.

΄Α ρ θ ρ ο   10ο

          1. Ο μισθωτής υποχρεούται να τηρεί διαρκούσης της μισθώσεως άκρα καθαριότητα τόσο στο μίσθιο χώρο όσο και στον πέριξ αυτού περιβάλλοντα χώρο.

          2. Να φροντίζει κατά τη διάρκεια της μισθώσεως για τη διατήρηση της κατοχής του μισθίου και να αποκρούει κάθε καταπάτηση αυτού με όλες τις αγωγές, έχοντας υπόψη την ευθύνη απέναντι στο Δήμο για κάθε έστω και από ελαφρά αμέλεια, μείωση ή απώλεια δικαιωμάτων της.

          Επίσης οφείλει να γνωστοποιεί στο Δήμο  με έγγραφο του κάθε προσβολή δικαιωμάτων αυτής και κάθε σχετική δίκη στην οποία ο Δήμος οφείλει να παρέμβει.

          Ο μισθωτής οφείλει να γνωστοποιεί στο Δήμο κάθε τυχόν κατάθεση κατ’ αυτού αγωγής πτώχευσης ή έκδοσης δικαστικής απόφασης, σχέση έχουσα με τη μίσθωση και την επαγγελματική δραστηριότητα σ’αυτή.

 

΄Α ρ θ ρ ο  11ο

1.       Λόγω της ιδιαιτερότητας του τουριστικού χαρακτήρα, προορισμού και της θέσεως του μισθίου, η οικονομική εκμετάλλευση αυτού, πρέπει να γίνεται με πνεύμα εξυπηρέτησης της τουριστικής πολιτικής, η οποία αποβλέπει στην ικανοποίηση των επισκεπτών και στην εξύψωση του επιπέδου παροχής υπηρεσιών σ’ αυτούς.

2.       Ο μισθωτής  υποχρεούται να λειτουργεί το μίσθιο καθημερινά ανελλιπώς καθ’ όλη την μισθωτική περίοδο.

3.       Ο μισθωτής υποχρεούται να παραχωρεί κάθε χρόνο στις 7 Ιανουαρίου την αίθουσα για να γίνεται το τοπικό έθιμο ΖΙΑΦΕΤΙ.

 Οι υποχρεώσεις αυτές αποτελούν ουσιώδεις όρους της σύμβασης και η μη τήρησή τους αποτελεί λόγο καταγγελίας της σύμβασης για κακή χρήση και επιβολή προστίμου.

 

΄Α ρ θ ρ ο  12ο

Η έκδοση της άδειας λειτουργίας του μισθίου και οτιδήποτε χρειάζεται για την έκδοση αυτής είναι  αποκλειστικά ευθύνη του εκάστοτε μισθωτή.

          Ο Δήμος δεν ευθύνεται απέναντι στον μισθωτή για τυχόν μη έκδοση ή καθυστέρηση της άδειας λειτουργίας του μισθίου ή περιορισμό της εκμετάλλευσης του μισθίου για οποιονδήποτε λόγο. Για τον λόγο αυτό ο μισθωτής δεν έχει δικαίωμα να λύσει την σύμβαση.

 

΄Α ρ θ ρ ο   13ο

1. Ο εξοπλισμός του μισθίου (έπιπλα, σκεύη, ψυγεία, κουρτίνες, τραπεζοκαθίσματα κλπ.) τα οποία πρέπει να είναι καλής ποιότητας θα γίνουν αποκλειστικά  με δαπάνες του μισθωτή.

2. Ο κινητός εξοπλισμός ιδιοκτησίας του μισθωτή θα αποτελεί περιουσία του.

 

΄Α ρ θ ρ ο   14ο

1.       Ο μισθωτής υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις υγειονομικές, αστυνομικές και άλλες διατάξεις και να φροντίζει ώστε η εμφάνιση και η συμπεριφορά του ιδίου και του προσωπικού να είναι άψογη, υποχρεωμένου να απομακρύνει οποιονδήποτε που διατυπωθούν βάσιμα παράπονα σε βάρος του.

 

΄Α ρ θ ρ ο   15ο Υποχρεώσεις για τη καλή λειτουργία

1.       Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί το μίσθιο, τον εξοπλισμό και τον περιβάλλοντα χώρο του μισθίου, με απόλυτη καθαριότητα, σε όλη τη διάρκεια της μισθώσεως και να συντηρεί το χώρο.

2.  Ο μισθωτής υποχρεούται να φροντίζει την καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων της ύδρευσης, φωτισμού, αποχέτευσης και να επισκευάζει τυχόν ζημιές δαπάνες του.

3.     Ο μισθωτής υποχρεούται  εντός μηνός από την υπογραφή του συμφωνητικού μίσθωσης να μεταβιβάσει στο όνομά του τους λογαριασμούς ύδρευσης και ηλεκτρικού ρεύματος.

4.    Ο μισθωτής υποχρεούται να τηρεί τις τιμές που καθορίζονται από τα αρμόδια όργανα για τα είδη διατίμησης, σύμφωνα με την κατηγορία της μονάδας.

          Επίσης υποχρεούται ακόμα να έχει στη διάθεση των πελατών βιβλίο παραπόνων, εντυπώσεων και παρατηρήσεων με αριθμημένες σελίδες, θεωρημένα από το Δήμο.

 

΄Α ρ θ ρ ο  16ο  Εισπράξεις οφειλών μισθωτή

1.       Κάθε οφειλή του μισθωτή εισπράττεται με εφαρμογή των διατάξεων περί δημοσίων εσόδων ή με κάθε άλλη διαδικασία και επιτρέπεται η λήψη οποιουδήποτε μέτρου κατ’ αυτού.

2.       Τίτλο εκτελεστό με βεβαίωση και είσπραξη αποτελεί η σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

΄Α ρ θ ρ ο  17ο

1.       Τα πρακτικά της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του μισθίου εγκρίνονται με απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής και της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.  Ο τελευταίος πλειοδότης, ουδέν δικαίωμα αποκτά προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από τα αρμόδια όργανα.

2.       Η σιωπηρή ανοχή του Δήμου, παράβασης εφαρμογής ή η μη τήρηση οποιασδήποτε διάταξης που αναφέρεται στους γενικούς ή ειδικούς όρους, δεν θεωρείται έγκριση ή παραίτηση δικαιωμάτων αυτού.

3.       Κάθε διαφορά από την σύμβαση που θα συναφθεί θα υπάγεται στην δωσιδικία των Δικαστηρίων του Ν. Ευρυτανίας, ανεξάρτητα από την κατοικία του μισθωτή.

4.      Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Δημάρχου τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος.

 Η διακήρυξη θα αναρτηθεί και στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου μας http://karpenissi.gr.

Ένσταση κατά των όρων της δημοπρασίας μπορεί να υποβληθεί μέχρι και την Παρασκευή 02/03/2018 στην οικονομική επιτροπή του δήμου.

 

ΑΡΘΡΟ 18

Επανάληψη της δημοπρασίας

Σε περίπτωση που η δημοπρασία για οποιοδήποτε λόγο αποβεί άγονη τότε αυτή θα επαναληφθεί  στις 20/03/2018 στον ίδιο τόπο και ώρα χωρίς να απαιτείται νέα δημοσίευση.

Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

Αν και η δεύτερη δημοπρασία αποβεί άγονη η εκμίσθωση μπορεί να γίνει με απ’ ευθείας συμφωνία, οι όροι της οποίας καθορίζονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο (άρθρο 192 παρ. 1 Ν.3463/2006)

 

ΑΡΘΡΟ 19

 Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

 

Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται από το Τμήμα Προσόδων ημέρες Δευτέρα με Παρασκευή και ώρες 8.00 – 14.00 Διεύθυνση Ύδρας 6 Καρπενήσι  Τηλέφωνο 22373 50064, FAX 22370 89073.

 

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να επισκέπτονται το μίσθιο κατόπιν συνεννοήσεως με τον Αντιδήμαρχο Καρπενησίου κ. Κουτρομάνο Ταξιάρχη (τηλ. 22373 50054)

 

 

                                                                           Ο Δήμαρχος   Καρπενησίου

                                                                               Νικόλαος Σουλιώτης

Κοινοποίηση

Facebook
Twitter
LinkedIn

Δελτίο Τύπου κινητικότητας Erasmus+

Στο διάστημα από Δευτέρα 10 έως και το Σάββατο 15 Ιουνίου 2024 πραγματοποιήθηκε κινητικότητα στη πόλη Sivas (Σεβάστεια) της Τουρκίας στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+

Read More »

🚵 «ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ – Το πράσινο BREVET”

Με εκκίνηση και τερματισμό το Καρπενήσι  διεξάγεται σήμερα Σάββατο 15 Ιουνίου για 2η συνεχόμενη χρονιά το απαιτητικό Brevet 200 χιλιομέτρων με τίτλο “Ευρυτανία, το πράσινο

Read More »

Οι Παραγωγοί

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ