Συγκεκριμένα η απόφαση αναφέρει:

ΑΠΟΦΑΣΊΖΟΥΜΕ
Την ανάκληση της προκήρυξης του διαγωνισμού ανάθεσης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΈΤΗ ΟΔΙΚΟΎ ΆΞΟΝΑ ΛΑΜΊΑ – ΚΑΡΠΕΝΉΣΙ (ΣΤΑΎΡΟΣ ΑΝ. ΣΤΌΜΙΟ ΣΉΡΑΓΓΑΣ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΎ ΚΑΤΆ ΤΜΉΜΑΤΑ, ΤΜΉΜΑ ΝΕΟΧΩΡΆΚΙ ΑΝ. ΣΤΌΜΙΟ ΣΉΡΑΓΓΑΣ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΎ) σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ 12 του ν. 3316/2005, λόγω παρέλευσης μεγάλου χρονικού διαστήματος από τη δημοπράτηση της μελέτης εξαιτίας υποβολής πολλαπλών προσφύγων και αιτημάτων αναστολής.

Επιμέλεια:Έλενα Κανέλλου