Δημήτρης Ευαγγελοδήμος: Πώς το Καρπενήσι τρέφει το Αίγιο!

Κοινοποίηση

Ποιες πονηριές μπορεί να κρύβει μια μικρή και καλή -εκ πρώτης όψεως- είδηση, που δημοσιεύθηκε στις τοπικές εφημερίδες του Καρπενησίου της περασμένης εβδομάδας;
Πρώτα η είδηση:

«Τουριστική Προβολή 2020: Ιστοσελίδα με ψηφιακή εικονική περιήγηση VR για το Δήμο Καρπενησίου.

Συνολικός προϋπολογισμός 14.650 ευρώ. Στη νέα ψηφιακή εποχή περνά πλέον ο Δήμος Καρπενησίου, προχωρώντας στην κατασκευή ιστοσελίδας και δημιουργία ψηφιακής εικονικής περιήγησης VR 360οστο πλαίσιο της τουριστικής προβολής 2020 του εν λόγω Δήμου. Η υπηρεσία αυτή ανατέθηκε απευθείας στην επιχείρηση με την επωνυμία WEB- GREECE Διαφημιστική Χουντρής Νικόλαος έναντι ποσού 14.656,80€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Όσον αφορά την ψηφιακή εικονική περιήγηση αυτή θα περιλαμβάνει βίντεο ψηφιακής εικονικής περιήγησης VR360 από εναέριες και επίγειες λήψεις 360° σε 4 διαφορετικά σημεία που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία. Στη συνέχεια θα γίνει επιμέλεια σεναρίου διαδρομής και σκηνοθεσία, προσθήκη μουσικής επένδυσης, φυσικοί ήχοι και τίτλοι κατόπιν επιλογής της υπηρεσίας, σύνθεση και Παραγωγή Εικονικής Περιήγησης, καθώς και ανέβασμα στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα ή τις ιστοσελίδες που θα υποδειχθούν από τον Δήμο. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίου από τον προμηθευτή και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με την τεχνική έκθεση εκτέλεση της προς ανάθεση υπηρεσίας». (Ευρυτανικός Παλμός 23/9/2020)
«Η ιστοσελίδα θα κτιστεί σε πλατφόρμα worldpress». (Ευρυτανικά Νέα 23/9/2020).
Με το που διάβασα τα εν λόγω χειροκρότησα και είπα «εύγε», αν και λιγάκι καθυστερημένες για την τουριστική προβολή του 2020 εν μέσω πανδημίας μού φάνηκαν αυτές οι ενέργειες. Χειροκρότησα μέχρι που χθες διάβασα μια ανάρτηση της Ανθής Μουλιανίτη, η οποία μαζί με τον άνδρα της Στέλιο Κοντοκώστα διατηρούν στο Καρπενήσι επιχείρηση με παρόμοιο αντικείμενο με αυτό της WEB-GREECE Διαφημιστική. Η Ανθή διαμαρτυρόταν έντονα γιατί ο Δήμος ανέθεσε την κατασκευή της ιστοσελίδας σε μια επιχείρηση με έδρα το Αίγιο, αγνοώντας τις επιχειρήσεις του Καρπενησίου, που σβήνουν μια μετά την άλλη.
Η ανάρτηση αυτή με ώθησε να ψάξω λιγάκι το θέμα, και όποιος ψάχνει όλο και βρίσκει. Ιδού το βρήκα:
Η εν λόγω επιχείρηση του Αιγίου είναι γνωστή στους τοπικούς άρχοντες, καθώς την τροφοδοτούν με εργάκια, τα οποία όμως στερούν από τις Καρπενησιώτικες αντίστοιχες επιχειρήσεις.
= Στις 27 Απριλίου 2020, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός υπέγραψε μια απόφαση (Καρπενήσι, Αριθ. Πρωτ. : 75127/1379/27.4/2020 ) με θέμα «Έγκριση δαπάνης και απευθείας ανάθεση για την παραγωγή και προβολή εικονικής περιήγησης με εναέριες λήψεις, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ VIDEO VR 360ο ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ».
Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε η απ΄ ευθείας ανάθεση του έργου στον Νικόλαο Ι. Χουντρή, Υπηρεσίες σχεδιασμού & ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές, Ανδρέα Λόντου 17 τ.κ. 25100 Αίγιο, με αμοιβή 5.158,40 ευρώ για την παραγωγή του βίντεο και 1.785,60 ευρώ για την προβολή VR εικονικής περιήγησης με τρία (3) 32 GBSTANDALONE REALLITY HEADSET CPV 32330000-5. (Αυτό το τελευταίο είναι προβολή μέσω οθονών που προσαρμόζονται στο πρόσωπο, σαν τα View master που είχαμε παιδιά. Σύνολο: 6.944 ευρώ.
== Στις 25.6.2020 εκδίδεται άλλη απόφαση, του Δημάρχου Ν. Σουλιώτη (αρ. πρωτ. 9259) με θέμα «Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας για την διαφημιστική καταχώριση στην ιστοσελίδα www.web-greece.gr για το χρονικό διάστημα από 1/7/2019 έως 31/7/2019 στο πλαίσιο της τουριστικής προβολής του Δήμου Καρπενησίου», δαπάνης 3.472,00 ευρώ.
Τι περιελάμβανε αυτή η διαφημιστική καταχώριση; Ένα μπάνερ στην κεντρική σελίδα του WebGreece.gr, ένα άλλο μπάνερ με αφιέρωμα στο Δήμο Καρπενησίου σε άλλα είκοσι (20) σημεία σε μέσα σελίδες.
Και επειδή τα ωραιότερα κρύβονται στα «έχοντες υπόψιν» των αποφάσεων, διαβάζοντάς τα διαπίστωσα πόσο γρήγορα κινείται η γραφειοκρατία όταν θέλει να γίνει η δουλειά!
«… 10. Την αρ. πρωτ. 8308/7.6.2019 τεχνική περιγραφή του Τμήματος Τοπικής Οικονομίας.
11. Το αρ. πρωτ. 8309/7.6.2019 πρωτογενές αίτημα του Τμήματος Τοπικής Οικονομίας το οποίο καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ: «19REQ005091529».
12. Το αρ. πρωτ. 8310/7.6.2019 τεκμηριωμένο αίτημα του Τμήματος Τοπικής Οικονομίας.
13. Την αριθ.: Α – 807/11.6.2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης έγκρισης, δέσμευσης και διάθεσης πίστωσης που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στη Διαύγεια λαμβάνοντας ΑΔΑ: «6ΕΔΩΩΕΓ-ΧΒ6», η οποία καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ: «19REQ005093329», ως έγκριση του σχετικού πρωτογενούς αιτήματος.
14. Την αρ.πρωτ.: 8582/12.6.2019 απόφαση Δημάρχου έγκρισης της τεχνικής περιγραφής και διενέργειας.
15. Την αρ. πρωτ.: 9024/20.6.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τον οικονομικό φορέα.
16. Την υποβληθείσα προσφορά με αρ. πρωτ.: 9105/21.6.2019 της επιχείρησης με την επωνυμία « ΧΟΥΝΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ».
17. Το από 24/6/2019 πρακτικό αξιολόγησης προσφορών της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών σύναψης δημοσίων συμβάσεων».
Προσέξτε ταχύτητα:
– 20/6 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
– 21/6 πρόσκληση σε έναν ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά.
– 24/6 αξιολόγηση προσφορών(!!!)
– 25/6 ανάθεση!
Σημείωση: 22/6 και 23/6 ήταν Σαββατοκύριακο! Τσακ μπαμ οι διαδικασίες.
= Στις 30 Ιουλίου 2020 εκδίδεται η απόφαση του Δημάρχου με την οποία εγκρίνεται δαπάνη 14.756,00 € για την κατασκευή της ιστοσελίδας και της δημιουργίας ψηφιακής εικονικής περιήγησης VR 360° για το Δήμο Καρπενησίου, με την οποία ξεκινήσαμε αυτό το σημείωμα.
,
Και με την ευκαιρία:
1. Σαν πολλά δεν είναι αυτά τα λεφτά για διαφήμιση σε μια ιστοσελίδα που βρίσκεται στην 420.441 θέση με βάση τις έγκυρες μετρήσεις του Alexa Rank; Για πόσα impressions πληρώθηκε αυτή η διαφήμιση; Ή δεν μας ενδιαφέρουν τέτοιες λεπτομέρειες;
2. Ποια είναι η απόδοση αυτών των ενεργειών; Παρακολουθεί κανείς την εξέλιξη; Κάνει κανείς το follow up, ώστε να ενημερώσει το δημοτικό συμβούλιο;
3. Τα 14.756 ευρώ δεν είναι πολλά για μια ιστοσελίδα που θα κατασκευαστεί στην πλατφόρμα world press, που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο ως ελεύθερο λογισμικό;
4. Γιατί δεν κάλεσαν και τους Καρπενησιώτες επαγγελματίες να υποβάλλουν προσφορά;
5. Γιατί όλα αυτά δεν αναρτώνται και στις ανακοινώσεις του Δήμου στην ιστοσελίδα του;
6. Η αντιπολίτευση στον Δήμο τα παρακολουθεί αυτά τα θέματα; Και αν τα παρακολουθεί γιατί δεν τα αναδεικνύει;
7. Η αντιπολίτευση στην Περιφέρεια δεν παίρνει χαμπάρι αυτά τα κοστοβόρα ρουσφέτια; Ο λαλίστατος κατά τ΄ άλλα Ευρυτάνας περιφερειακός σύμβουλος του Σύριζα έχει κάποιον λόγο που σιωπά;
Με αυτές πάντως τις δουλειές το Καρπενήσι έδωσε στο Αίγιο 25.172 ευρώ. Αν δεν κάνω λάθος με αυτά τα λεφτά θα ζούσαν δυο αντίστοιχες καρπενησιώτικες επιχειρήσεις για έναν χρόνο.
ΥΓ: Και με την ευκαιρία: Είδα μια πρόσφατη απόφαση του Δήμου (αρ. πρωτ. 12894/22.9.2020), με την οποία εγκρίνεται μια δαπάνη 210,80 ευρώ «για φιλοξενία τεσσάρων ατόμων στο πλαίσιο προβολής του Δήμου» χωρίς να λέει ονοματα. Ποιους φιλοξενούμε βρε παιδιά; Δεν πιστεύω να είναι αυτοί που πήραν τα λεφτά που λέγαμε πιο πάνω;
Δημήτρης Ευαγγελοδήμος
Δημοσιογράφος

Κοινοποίηση

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΦΑΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ: «Ουσιαστική δημοκρατική πράξη ο απολογισμός έργου και η επικοινωνία με όλους τους Στερεοελλαδίτες μέσω των ΜΜΕ»

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός παραχώρησε συνέντευξη Τύπου την Δευτέρα 13 Μαΐου 2024 και προχώρησε σε απολογισμό πεπραγμένων της Περιφερειακής Αρχής για το δεύτερο

Read More »

Οι Παραγωγοί

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ